سرپرست مجموعه مدد ایران (مدیریت داروخانه های بیمارستانی):
جناب آقای دکتر رضا قدوسی

تحصیلات: دکتری داروسازی

فارغ التحصیل:دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رزومه دکترقدوسی

Template settings