آخرین اخبار
آرشیو
مجموعه مددایران تامین کننده دارو و تجهیزات مواکب دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرز مهران و کشور عراق
1401/06/28
مجموعه مددایران تامین کننده دارو و تجهیزات مواکب دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرز مهران و کشور عراق
دکتر ولایی مدیر مجموعه مددایران در پیامی از عوامل مجموعه مدد جهت این همراهی تشکر کرده و این عمل را خدمتی برگزیده برای مدیریت داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانستند.
انتصاب دکتریوسف زاده به عنوان سرپرست داروخانه بیمارستان لولاگر
1401/06/09
انتصاب دکتریوسف زاده به عنوان سرپرست داروخانه بیمارستان لولاگر
دکتر ولایی مدیر داروخانه های بیمارستانی دانشگاه طی حکمی سرکارخانم دکترفایزه یوسف زاده خامنه را به عنوان سرپرست داروخانه بیمارستان لولاگرمنصوب کردند.
 انتصاب دکترزارع  به عنوان سرپرست داروخانه بیمارستان شفا یحیائیان
1401/06/09
انتصاب دکترزارع به عنوان سرپرست داروخانه بیمارستان شفا یحیائیان
دکتر ولایی مدیر داروخانه های بیمارستانی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر محمدحسن زارع را به عنوان سرپرست داروخانه بیمارستان شفایحئیان منصوب کردند.
اینیستاگرم
تصاویر
تنظیمات قالب