دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

درباره ما

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مجموعه مدد ایران (مدیریت داروخانه های بیمارستانی) در تاریخ اول دی ماه 1392 در راستاي استقرار مدیریت متمرکز ارائه خـدمات دارویی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران تأسيس گرديد.

مدیریت داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران پس از اخذ مجوزهای لازم از هیئت رئیسه، هیئت امناء و تشکیل شورای راهبردی متشکل از رياست دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاونين درمان، غذا و دارو و معاون مديريت توسعه وبرنامه ريزي منابع دانشگاه، مدیر مالی و مدیریت مجموعه مدد ایران و در نهایت با تدوین اساسنامه ایجاد گردید.

مجموعه مدد ایران توانسته است فضاي نويني را در مديريت داروخانه های بیمارستانی، ارتقاء کیفیت خدمات دارو درمانی پديد آورد.